Home

Grijze en zwarte lijst aansprakelijkheid

Om particulieren te beschermen, heeft de wetgever een zwarte lijst en een grijze lijst voor algemene voorwaarden opgesteld. In dit artikel wordt de grijze lijst met algemene voorwaarden bekeken. We bekijken wat het inhoudt als een beding op de grijze lijst staat, wat het verschil is met de zwarte lijst en welke bedingen precies op de grijze lijst staan. Algemene voorwaarden en de grijze lijst. De grijze en zwarte lijst bij algemene voorwaarden Bij het opstellen van algemene voorwaarden dient de gebruiker rekening te houden met wat hij in zijn bepalingen zet. Wie zaken doet met professionals mag met zijn bedingen behoorlijk ver gaan, maar wie als ondernemer te maken heeft met consumenten kan niet zomaar alles opnemen in zijn algemene voorwaarden Algemene voorwaarden en de zwarte lijst. De zwarte lijst voor algemene voorwaarden is een wettelijke bepaling die een aantal algemene voorwaarden opsomt die altijd als onredelijk bezwarend worden gezien wanneer ze in een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier worden gebruikt. Bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan dus geen beroep worden gedaan op de zwarte lijst. Zodra. Grijze en zwarte lijst. In artikel 6:236 BW is een lijst van bepalingen opgenomen die niet in de algemene voorwaarden mogen worden opgenomen en dus uitdrukkelijk verboden worden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd. Naast de zwarte lijst is er in het Burgerlijk Wetboek in art. 6:237 een grijze lijst opgenomen. In de grijze lijst zijn bepalingen opgenomen die in beginsel niet verboden zijn, maar. De 'grijze-lijst' is vastgelegd in artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek. De 'grijze-lijst' bevat bedingen die ten aanzien van consumenten vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Anders dan de 'zwarte-lijst' bedingen zijn de bedingen op de 'grijze-lijst' dus niet per definitie onredelijk bezwarend. De bepalingen geven.

Algemene voorwaarden: de grijze lijst Wet & Rech

Het exoneratiebeding staat op de grijze lijst. Hierdoor wordt vermoed dat een beding dat aansprakelijkheid uitsluit (of beperkt) in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. De ondernemer kan dit wettelijke vermoeden nog wel weerleggen, maar hij zal daar doorgaans niet snel in slagen. De ondernemer kan daar bijvoorbeeld in slagen, indien hij aantoont dat het uitgesloten risico. Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moeten behalve aan de zwarte en grijze lijst, ook getoetst worden aan de blauwe lijst. ongepaste uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in geval van wanprestatie of onrechtmatige daad en van verrekening; (c) te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl die van de verkoper een voorwaardelijke is; (d) geen.

De grijze en zwarte lijst bij algemene voorwaarden

Grijze lijst algemene voorwaarden: welke bepalingen staan op deze lijst? Op de grijze lijst staan bepalingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Bij de zwarte lijst staat de onredelijkheid al vast en gaat het niet slechts om een vermoeden. Het cruciale verschil tussen de zwarte en grijze lijst is dus dat bepalingen op de grijze lijst vermoed worden onredelijk bezwarend te. Er bestaat een zwarte en een grijze lijst: Boek 6 B.W., titel 5 3. Algemene Voorwaarden Art. 236 Onredelijk bezwarend; zwarte lijst Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwaren De bedingen die in de zogenaamde zwarte lijst zijn opgenomen, bevat de nieuwe wet voor overeenkomsten tussen ondernemingen ook een zogenaamde grijze lijst. De bedingen die in die grijze lijst zijn opgenomen, worden vermoed onrechtmatig en verboden te zijn, maar het tegenbewijs kan worden geleverd. Gelet op het belang van die lijsten, geven we hieronder de inhoud ervan weer. Op de zwarte.

Naast de zwarte lijst, kennen we ook de zogenoemde grijze lijst. Deze lijst bevat bedingen die ten aanzien van consumenten en kleine ondernemingen vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Anders dan de zwarte lijst-bedingen zijn de grijze lijst-bedingen dus niet per definitie onredelijk bezwarend. Als de consument stelt dat een beding dat voorkomt op de grijze lijst onredelijk bezwarend is. Artikel 6:237 BW noemt bedingen die vermoed worden dat te zijn (de grijze lijst). Daarnaast is er in het consumentenrecht nog de zogeheten blauwe lijst. Deze lijst met bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt, is opgenomen in een bijlage bij de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13). De bijlage bevat een indicatieve en niet. Zwarte en grijze lijst (BW) Geef een reactie. Lijst met bedingen die de wetgever onredelijk bezwarend acht: - Zwarte lijst, art. 6:236 ( zondermeer vernietigbaar) - Grijze lijst , art. 6:237 ( vermoeden, tegenbewijs is mogelijk) Artikel 236 (Burgerlijk Wetboek Boek 6) Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van. Zwarte en grijze lijst. De EU hanteert twee lijsten. Landen die niet aan de criteria voldoen en ook geen aanstalten maken om de nodige veranderingen te maken staan op de zwarte lijst. De EU gebruikt daarvoor de beschrijving 'list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes' . De zwarte lijst, zoals die op 5 december 2017 werd gepubliceerd, bevatte oorspronkelijk 17 landen. Op dit moment. Wettelijke aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, mag dat? (er is dan sprake van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen. » Meer over reflexwerking reflexwerking). Hieronder valt bijvoorbeeld een niet bedrijfsmatig handelende vereniging of stichtingen en/of een kleine eenmanszaak. De consument is de zwakkere partij. De reden dat.

III: De blauwe lijst bij de richtlijn oneerlijke bedingen In twee eerdere artikelen op deze kennispagina over het hanteren van algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten, stonden de zwarte- en grijze-lijst centraal. In het eerste artikel kwamen de zwarte-lijst bedingen aan bod: de bedingen die steeds onredelijk bezwarend worden geacht. In. Voor deze grijze lijst kan de onderneming het bewijs van het rechtmatige karakter van het beding leveren, terwijl een dergelijke mogelijkheid niet bestaat voor de bedingen die op de zwarte lijst staan. 2. INWERKINGTREDING. De regels inzake oneerlijke B2B-marktpraktijken zijn reeds op 1 september 2019 in werking getreden

Grijze en zwarte lijst onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen Auteur. Redactieteam-elfri.be. Aangemaakt op . 18-4-2010 Aangepast op. 30-5-2020 NID. 3833. Heeft u een vraag of juridisch probleem : klik hier en we trachten u te helpen... Samenvatting. Net zoals in de overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten zijn er expliciete onrechtmatige en verboden bedingen. De contractvrijheid. Vanaf 1 december 2020 gelden er nieuwe regels omtrent onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen. De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op de overeenkomsten die na die datum worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd. In de praktijk gaat het om een grijze en een zwarte lijst met onrechtmatige bedingen die, in overeenkomsten tussen ondernemingen, nietig [ 7.5 De zwarte en grijze lijst / 161 7.5.1 De zwarte lijst / 161 7.5.1.1 Artikel 7:236 aanhef en onder a (de letter a) / 161 7.5.1.2 De letter b / 161 7.5.1.3 De letter c / 162 7.5.1.4 De letter d / 162 7.5.1.5 De letter e / 163 7.5.1.6 De letter f / 163 7.5.1.7 De letter g / 163 7.5.1.8 De letter h / 164 7.5.1.9 De letter i / 164 7.5.1.10 De letter j / 164 7.5.1.11 De letter k / 164 7.5.1.12. Naast de zwarte lijst, is er ook nog een grijze lijst. Deze grijze lijst betreft bepalingen die niet persé onredelijk hoeven te zijn, maar dat wel kunnen zijn. Als je deze bepalingen in je algemene voorwaarden wilt opnemen, moet je aan kunnen tonen dat het gebruik van deze voorwaarden in je onderneming 'niet onredelijk bezwarend' is voor de wederpartij. Deze lijsten gelden dus alleen voor.

Algemene voorwaarden: de zwarte lijst Wet & Rech

 1. Let op: de grijze en zwarte lijst zijn dwingend wanneer het gaat om algemene voorwaarden die worden gebruikt door een bedrijf met een consument als wederpartij. Dit geldt zelfs wanneer de consument zou hebben gezegd dat hij de voorwaarde niet onredelijk bezwarend vindt. Als er twijfel is over hoe een bepaalde clausule moet worden uitgelegd, wordt de voor de consument gunstigste interpretatie.
 2. De grijze lijst bevat bedingen die onredelijk bezwarend worden vermoed te zijn, de zwarte lijst bevat bedingen die onredelijk bezwarend zijn. Het verschil zit hem in de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Dat is bij de grijze lijst nog mogelijk, maar bij de zwarte lijst niet
 3. Password will be e-mailed to you. Already have an account? Sign in Forgot Password. Forgotten Passwor
 4. Algemene voorwaarden, de grijze lijst. Algemene voorwaarden die op de zogeheten grijze lijst staan, zijn niet zo erg als die op de bovenstaande zwarte lijst. De wet zegt dat ze worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn (art. 6:237 BW). De gebruiker zal dus een goed verhaal moeten hebben waarom dat in dit geval niet zo is
 5. De zwarte lijst bevat voorwaarden die altijd onredelijk bezwarend zijn. Een voorbeeld is de regel dat men alle klachten binnen één week moet indienen. De grijze lijst bevat voorwaarden die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn, zoals een opzegtermijn van zes maanden of een onvoorwaardelijke uitsluiting van alle aansprakelijkheid. De bewijslast om aan te tonen dat de.
 6. Staat de algemene voorwaarde op de zwarte lijst dan is het een onredelijke voorwaarde. Staat de algemene voorwaarde op de grijze lijst, dan kan het zo zijn dat de voorwaarde onredelijk is. De zwarte en grijze lijst gelden in principe alleen wanneer uw klant een consument is

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden Het is een van de meest gestelde vragen van ondernemers: kan ik mijn aansprakelijkheid beperken in de algemene voorwaarden? De vraag ligt voor de hand: ondernemers willen hun aansprakelijkheid in de regel uitsluiten of zoveel mogelijk beperken. En dat wil je liever niet in ieder contract apart. algemene voorwaarden. De Nederlandse wet hanteert een zgn. grijze en zwarte lijst met voorwaarden die niet toegestaan zijn! Ontkenning van schadevergoeding is zo'n item op de zwarte lijst. Zo is.

Wel heeft de wet een aantal categorieën algemene voorwaarden als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend aangemerkt. Dit zijn de zogeheten grijze en zwarte lijsten. De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn. De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn Algemene voorwaarden, zwarte lijst, grijze lijst. Op grond van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemene voorwaarden (AV) 'een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bepalingen duidelijk en begrijpelijk zijn. Bedingen die de aansprakelijkheid uitsluiten in consumentenovereenkomsten staan op de zogeheten 'zwarte lijst' in het Burgerlijk Wetboek. Zulke bedingen zijn 'onredelijk bezwarend' en niet geldig. Er is ook een grijze lijst. Indien een exoneratieclausule onder de grijze lijst valt, wordt deze vermoed onredelijk bezwarend te zijn In het Burgerlijk Wetboek is een grijze en zwarte lijst opgenomen, die de rechtspositie van consumenten versterken bij de aanschaf van producten en diensten van ondernemingen. Deze bedingen kunt u enkel weloverwogen (grijze lijst) of beter niet (zwarte lijst) in uw algemene voorwaarden opnemen. Hieronder een verkenning van deze lijsten Nog eens zeven landen zijn om dezelfde reden van de grijze op de zwarte lijst terechtgekomen: Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Oman, Vanuatu en Dominica. Landen grijze lijst 34 andere landen zullen in 2019 verder worden gevolgd (grijze lijst) en voor 25 landen uit het oorspronkelijke screeningproces is het licht op groen gezet. De EU-lijst van belastingparadijzen is een echt Europees succes. Hij.

De bedingen die in de zogenaamde zwarte lijst zijn opgenomen, zijn zonder verdere beoordeling onrechtmatig en verboden. Anders dan bij consumentenovereenkomsten, bevat de nieuwe wet voor overeenkomsten tussen ondernemingen ook een zogenaamde grijze lijst Op de zwarte lijst staan bedingen die 'onredelijk bezwarend' zijn en dus niet mogen worden opgenomen. Op de grijze lijst staan bedingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Indien hier een beroep op gedaan wordt, dient de ondernemer tegenbewijs te leveren om aan te tonen dat het beding niet onredelijk bezwarend is voor de consument zwarte en grijze lijst; ZZP; ZZP'ers; zzp'ers kijken positief naar de toekomst; zzp-wet; Artikelen. Reflexwerking algemene voorwaarden. Door: Mirjam Van Schoonhoven. Tags: algemene voorwaarden, grijze en zwarte lijst, onredelijk bezwarende bepalingen. Lees artikel . Stel uw vraag aan onze expert Boris. Wordt u graag persoonlijk geholpen, met advies waar u echt iets aan heeft? Boris beantwoordt. Grijze en zwarte lijst. Landen en regio's die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking gaan op de.

Grijze en Zwarte lijst VeiligDoen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - aanspraak maken op de zwarte en grijze lijst - reflexwerking. 04 aug 2020. Berbe Sellmeijer. Contractenrecht . 0. Spread the love. De reflexwerking van artikel 6:237 BW. In artikel 6:237 BW wordt bepaald dat Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed. Wat is het verschil tussen witte, grijze en zwarte aansluitingen? De overheid maakt onderscheid tussen witte, grijze en zwarte percelen. Dit gebeurt om vast te kunnen stellen in hoeverre een overheid de aanleg van een Next Generation Access Network (snel internet met een minimale snelheid van 30 Mbps) in een gebied mag ondersteunen EU-Ministers van Financiën halen vijf van 's werelds belangrijkste belastingparadijzen van de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen van de EU. Oxfam Novib is daar fel op tegen. 'De criteria van de EU om belastingparadijzen te screenen zijn zo zwak dat zelfs notoire belastingparadijzen waaronder Hong Kong, Panama, Isle of Man, Guernsey en Jersey van de lijst zijn gehaald,'zegt de.

Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten: waar

zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen (ingezonden 14 maart 2018) 1 Is er een reden dat in de geannoteerde agenda voor de Ecofin-raad van 13 maart 2018 niet specifiek vermeld wordt dat Bahrein, de Marshalleilanden & Sint Lucia van de zwarte lijst worden gehaald? Ten tijde van het schrijven van de geannoteerde agenda konden de specifieke landen nog niet worden genoemd. In mijn antwoord. Prins & Koster Advocaten, Middenweg 168-a, 1782 BL, Den Helder. Bellen 0223-620000. Laat op map zien; Aansprakelijkheid voor diere Op de zwarte lijst, die in december 2017 voor het eerst werd opgesteld, staan alleen landen en gebieden buiten de Europese Unie. Het gaat om landen en regio's waar de autoriteiten (bijna) geen. Op de 'zwarte lijst' staan de algemene voorwaarden die hoe dan ook onredelijk zijn voor de consument. Die zijn nooit geldig. Op de 'grijze lijst' staan de algemene voorwaarden die op de grens liggen van wat wel en wat niet redelijk is. Wie deze algemene voorwaarde gebruikt, moet zelf aantonen dat die voorwaarde niet onredelijk en dus geldig is Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag 5 Algemene voorwaarden : onredelijk bezwarend? 6 Bekend zijn de ' zwarte lijst' en de ' grijze lijst' . Deze lijsten bevatten bepalingen die niet voor mogen komen in de algemene voorwaarden die een zakelijke gebruiker (een bedrijf, een adviseur) hanteert in zijn rechtsverhouding tot consumenten; Zwarte.

Sinds december 2018 stonden er 5 landen op de zwarte lijst en 63 op de 'grijze' lijst van landen die verdere opvolging verdienen. De EU heeft nu een grondige herziening doorgevoerd Op de EU-lijst staan nu vijf landen: Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa en Trinidad en Tobago. Enkele tientallen andere landen staan op een 'grijze lijst', omdat ze beterschap hebben beloofd. De vijf Europese zwarte schapen staan ook op de Nederlandse lijst Jullie kennen natuurlijk de grijze en zwarte lijsten van (vermoedelijk) onredelijk bezwarende algemene voorwaarden, maar er is ook een blauwe lijst. Deze lijst, afkomstig uit Richtlijn 93/13/EEG, is een beetje te vergelijken met de grijze lijst. Er staan bedingen op die onredelijk kunnen zijn. Deze blauwe lijst wordt vrij weinig gebruikt in de rechtspraak, maar..

Algemene voorwaarden: zwarte lijst - MKB Servicedes

De algemene voorwaarden kunnen heel kort zijn, zoals bij garderobes waar de eigenaar van de garderobe zijn aansprakelijkheid voor zoekraken van kledingstukken uitsluit of zeer uitgebreid, zoals bijvoorbeeld in de bouw wel voorkomt. Een advocaat kan u adviseren over het nut of de noodzaak van algemene voorwaarden, en kan deze voor u op stellen of de door u gebruikte algemene voorwaarden toetsen. Zwarte en grijze lijsten. Op de lijst staan Amerikaans-Samoa, Bahrein, Barbados, Granada, Guam, Zuid-Korea, Macao, de Marshalleilanden, Mongolië, Namibië, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad en Tobago, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast maakten de ministers ook een grijze lijst met 47 jurisdicties die beloftes hebben gemaakt om de strijd tegen belastingontwijking. Artikel 6:237 BW benoemt bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn (de grijze lijst). In deze blog zal nader op de zwarte lijst worden ingegaan. Als een beding in algemene voorwaarden voor komt op de zwarte lijst, kan dit beding door de consument zonder meer worden vernietigd. Het beding wordt immers geacht onredelijk bezwarend. Categorie: grijze lijst bij algemene voorwaarden - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

Video: Algemene voorwaarden: grijze lijst - MKB Servicedes

Aansprakelijkheid uitsluiten in de algemene voorwaarden

 1. Een zwarte lijst kan alleen intern, binnen één organisatie, gebruikt worden. Maar organisaties kunnen een zwarte lijst ook delen, bijvoorbeeld binnen een bedrijfstak. Voorbeelden hiervan zijn een zwarte lijst van gasten die overlast veroorzaken (hotelbranche) en een zwarte lijst van frauderende klanten en medewerkers (financiële instellingen)
 2. Zwarte en grijze lijst. Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met. De Zwarte Lijst is een jaarlijks terugkerend radioprogramma uitgezonden door NPO Radio 2. In een weekend tijd wordt een door de luisteraars samengestelde lijst van de meest populaire zwarte muziek gedraaid. Onder deze muziek.
 3. Nu krijg ik net te horen dat ik een brief heb ontvangen van jullie om aan te geven dat ik nu op een zwarte lijst kom te staan voor het afsluiten van abonnomenten in Nederland. Graag wil ik hier meer informatie over, aangezien ik al die maanden gewoon betaald heb, en mij hier nooit iets over verteld is. U kunt me bereiken via mijn e-mail adres. Met vriendelijke groet, Aisling de Kruijf Like.

Drie landen konden de Europese ministers geen garanties geven en komen nu dus alsnog op de zwarte lijst terecht. Vier andere landen zijn dinsdag meteen op de Europese 'grijze lijst' geplaatst. Op die grijze lijst staat een zestigtal landen die zich er 'op het hoogste politieke niveau' toe geëngageerd hebben belastingfraude te bestrijden, maar waarvan de EU-landen vinden dat ze nog steeds van. Kamervragen over De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen gesteld op 8 maart 2019 door Bart Snels. Beantwoord op 28 maart 2019 Bijlage: zwarte en grijze lijst De wet stelt extra eisen aan algemene voor waarden als je zakendoet met consumenten Er bestaat een zwarte en een grijze lijst: Boek 6 B.W., titel 5 3. Algemene Voorwaarden Art. 236 Onredelijk bezwarend; zwarte lijst Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, di

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Europese zwarte lijst belastingparadijzen is grijze muis. 2017-12-05; Democratie & mensenrechten Sociaal beleid Ontwikkelings samenwerking Geldzaken & handel Europa in de wereld; De Europese ministers van Financiën hebben vandaag de langverwachte Europese zwarte lijst van belastingparadijzen goedgekeurd. Deze lijst bevat 17 landen die niet hebben gereageerd op het verzoek voor informatie van. De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen van de EU is in 2017 voor het eerst gepubliceerd. Slechts vijf kleine eilandstaten, zoals Guam, staan momenteel op de zwarte lijst. 63 landen staan op een aparte 'grijze lijst'. Deze landen beloofden hun belastingstelsels te hervormen nog voor de herziening van de lijst. Aanscherping criteria. Oxfam roept de EU op om de criteria voor de. Belangrijke lijstjes: Over de zwarte, grijze en blauwe lijst Als het gaat om oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten (algemene voorwaarden), moeten die bepalingen niet alleen aan de (in elk geval voor juristen welbekende) zwarte en grijze lijst worden getoetst, maar ook aan de (vaak wat minder bekende) blauwe lijst

grijze lijst betekenis - Juridisch woordenboe

 1. De EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio's waar de autoriteiten nie
 2. Deze zwarte lijst bevat namen van artsen, personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden. Met de publicatie van deze lijst wil SIN-NL enerzijds aandacht vragen voor de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en anderzijds de aandacht te vestigen op hen die concreet verantwoordelijk zijn voor veel.
 3. Aansprakelijkheid uitsluiten in algemene voorwaarden
 4. De blauwe lijst - Het Advocatenbla
Webwinkel Kennisontbijt RRA 12-07-2011

Zwarte en grijze lijst - Contractenrecht Advocaat

 1. Algemene voorwaarden: de zwarte en grijze lijst - Riskworl
 2. Algemene voorwaarden: werking van de blauwe lijst
 3. Zwarte lijst algemene voorwaarden, algemene voorwaarden
 4. Grijze lijst algemene voorwaarden - Think Busines
Opleiding ICT & Recht (contractenrecht)Heksen en Tovenaars – de Koffervis
 • Tropico 2 cheats.
 • Effektivität effizienz projektmanagement.
 • Meine stadt pfarrkirchen.
 • Kosename madame.
 • Leuchtstoffröhre starter.
 • Plantagenet stammbaum.
 • Inklusion nrw 2017.
 • Highline179 kinderwagen.
 • Sims 4 studio anleitung.
 • Glaube lieb hoffnung bibel.
 • Der alte zdf mediathek.
 • Franz daumer.
 • Grim fandango remastered test.
 • Reihenhaus ennsdorf mieten.
 • Mondkarte heute.
 • Gefallene engel heimliche spiele 3 stream.
 • Partner hat depressionen wie verhalte ich mich.
 • Kabelanschluss ohne dose.
 • Fahrrad ingelheim.
 • Joy red velvet height.
 • Angst vorm schlafen gehen.
 • Red velvet joy profile.
 • Nette absage einladung.
 • Samsung smart tv wlan problem.
 • Düsseldorf psychologie studium.
 • Haus mieten peine südstadt.
 • Schminktipps youtube deutsch.
 • Was bedeutet alleiniges sorgerecht.
 • Din 1443.
 • Gardinenstange zum kleben.
 • Freunde der zeit veranstaltungen.
 • Mozarts geburtshaus besitzer.
 • Just cause 3 rebellen fracht.
 • Amazon mechanical turk wiki.
 • Paragone wettstreit der künste.
 • Wie viele zeitzonen hat die usa.
 • Lego frozen schloss.
 • Tu berlin accelerator.
 • Rilke wenn du denkst es geht nicht mehr.
 • Zahnformen schneidezahn.
 • Infantile mutter.